Iskolánk névadója

Nagy László pedagógus, városunk szülötte

 
Gimnáziumi tanár, tanítóképezdei igazgató, tanfelügyelő, királyi tanácsos, született Kunhegyesen 1816. jún. 9-én. Elemi iskoláit szülőföldjén, a gimnáziumot Debrecenben, a bölcsészetet 1832-ben Warga János alatt Nagykőrösön, a jogot és a teológiát Debrecenben végezte. Innen Ér-Mihályfalvára ment akademikus rektornak, hol 5 év múlva a Gencsy családnál magánnevelő lett s növendékeivel Kézsmárkra ment. 1851-ben Kisújszállásra hívták gimnáziumi tanárnak. Ezt a gimnáziumot a szabadságharc után a megsemmisülés fenyegette, de az ő igazgatása alatt négy év múlva már 6 rendes tanár működött benne.

1858-ban a nagykőrösi képezde igazgatójának hívták meg, melyet Sz. Warga János, főgimnáziumi igazgató folytonos küzdelmek közt a tiltakozások ellenére is fenntartott a gimnáziummal kapcsolatban. Nagy Lászlóval került a képezde önálló és független kormányzás alá Báthory G. lelkész s H. püspök, Magyar Pál polgármester s többek hathatós támogatása mellett és a Patay Sámuel – Beretvás Éva házastárs bőkezű hagyományozása következtében. Nagy Lászlónak kiváló érdeme van ez intézet új szervezése s új irányban vezetése körül. 1868-ban báró Eötvös József Tolna-Baranya, 1872-ben Pest vármegyei tanfelügyelővé nevezte ki és 1874-ben a Jászkun-kerületi tanfelügyelőséggel is megbízta, s a király tanácsosi címmel tüntette ki.

Meghalt Budapesten 1875. május 6-án. Nagykőrösi tanítványai s tisztelői a tanintézet részére arcképét életnagyságban olajba lefestették, az adományokból fennmaradt 200 koronát nevére alapítványul letették.

Fontosabb művei

Beszéd- és értelemgyakorlatok. Elsőrendű jutalommal díjazott mű. Kiadta a helv. négy egyházkerület Egyetemes Tanügyi Bizottmánya, Sárospatak, Forstér ny. , 1862. (Miután a művet átdolgozta, 1869-ben a közoktatásügyi kormány is elfogadta, államdíjjal jutalmazta s a hozzá csatolt Vezérkönyvvel együtt országszerte bevett tankönyvvé tette. Az elemi iskolákban máig is használtatik).
Magyarország története, Ballagi Károllyal. Nagykőrös, 1863., 1894.
Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz. Budapest, 1869
Beszéd- és értelem gyakorlatok: Sárospatak, 1863
Magyar nyelvtani vezérkönyv: Budapest, 1870
Gyakorló könyv a Magyar nyelvtani vezérkönyvhöz,  Budapest, 1870 (Forrás : Nagykőrösi Athenas. Írta Ádám Gerzson, Nagykőrös, 1904)